Förmögenhetsskatt bakvägen

Formellt finns inte förmögenhetsskatt i Sverige men de facto finns det ändå en förmögenhetsskatt på ungefär två procent. Den är en effekt av kapitalvinstskatten i kombination med inflationen.

Förmögenhetsskatt är frestande för en stat eftersom det fort kan ge mycket pengar. Men det är att slakta gåsen som värpen guldäggen eller som vildarna som hugger ner trädet för att komma åt frukten som Parkinson uttryckte det i The Law and the Profits. Både på grund av skatten själv och den flykt av kapital och företag ur landet som den orsakar. När staten lyckas ha ett lite mer långsiktigt perspektiv slutar den med förmögenhetsskatt.

Det svenska skattesystemet är i stället optimerat för att skumma av så mycket som möjligt av den produktion som sker i stället för att konsumera kapital. Det är därför de främst beskattar mervärde och inkomster. Löneinkomster skattas hårt med 45%-70% eftersom det finns en hög tröskel för arbetande människor att flytta utomlands. Kapitalvinster beskattas lägre på ungefär 30% eftersom det är mycket lättare för kapital att fly.

Kapitalvinstskatt är skatten på prisökningen på en tillgång mellan när någon köpte den tills dess att den såldes igen och på alla inkomster tillgången genererat däremellan. Den som till exempel köper en aktie och säljer den för mer än inköpspriset skattar 30% av prisökningen och 30% av eventuella utdelningar.

Kapitalvinstskatt kan tyckas vara en typisk skatt på produktion och inte kapital. Någon gör en investering som går bra och ökar produktiviteten. Därmed ökar värdet på investeringen och staten tar en del av det tillförda värdet. Här är det dock lätt att bli lurad av inflationens effekter. Betänk en ekonomi med fast penningmängd. Över lång tid borde det totala nominella värdet på samhällets alla tillgångar förbli ganska konstant. På en isolerad ö finns tio hyddor och tio kanoter som tillsammans är värda hundra guldmynt. Ett årtionde senare finns det tio tegelhus och tjugo kanoter som tillsammans fortfarande är värda hundra guldmynt.

Tropisk ö med skattkista
Illustration credit: vecteezy.com

Om alla på ön blev rikare i samma takt ökade inte antalet guldmynt som någons tillgångar var värda och hövdingen på ön fick inte in någon kapitalvinstskatt alls, trots stor tillväxt. Bara om någon blev rikare fortare än någon annan ökade priset på dennes tillgångar och kunde beskattas men det ökade bara lika mycket som det minskade för de andra.

Om det på grund av ändrade vindar börjar blåsa iland en stadig ström av vrakdelar med guldmynt på ön blir det inflation och priset på tillgångar stiger. Då plötsligt får hövdingen kapitalvinstskatt från alla, även om ingen tillväxt alls har skett eftersom alla var upptagna med att leta guldmynt på stranden.

Kapitalvinstskatt är alltså helt orelaterad till tillväxt utan är i själva verket bara en skatt på förmögenheter och relativa förmögenhetsändringar invånare emellan.

Med Sveriges vanliga vinstskattesats på 30% och en vanlig inflation av penningmängden med 7.5% per år blir den faktiska förmögenhetsskatteeffekten 0.075 * 0.3 = 0.0225, över 2%. Skatteeffekten av förmögenhetsomfördelning tillkommer.

Detta är ett av de huvudsakliga sätten som staten tjänar och undersåtarna förlorar på inflationen.

Förmögenhetsskatt bakvägen

Försörjningsbördan

tårtdiagramMinst 60 procent av Sveriges befolkning försörjer sig inte själva utan blir försörjda av de övriga. 60 procent är en undre gräns och hur mycket mer det är beror på hur det ser ut i stat och offentlig sektor. Tyvärr är det svårt att mäta.

I privat sektor får man bara betalt om kunden anser det som levereras vara mer värt än betalningen. Personer som jobbar där är därmed i allmänhet värdeskapande och mer än självförsörjande.

Offentlig sektor finansieras med skatterna som de inom privat sektor betalar. Det betyder dock inte att alla inom offentlig sektor automatisk blir ej självförsörjande, även om det i många fall helt klart är så.

En arbetsförmedlare som förmedlar ett jobb om året får lön från andras skatt men producerar ingenting av värde och är därmed försörjd av andra. En bygglovshandläggare på ett kommunalt stadsbyggnadskontor ägnar sig främst åt att förhindra, försvåra, fördyra, försena och förfula byggnation. Denne orsakar på det hela taget stor skada och producerar alltså negativt värde men får ändå också sin lön från andras skatt och är därmed försörjd av andra.

En kommunal sopåkare däremot må ha omotiverat hög lön och arbeta inom en ineffektiv monopolverksamhet men producerar ändå något av värde och är därmed självförsörjande till viss del. Hur stor del är svårt att sätta siffror på eftersom det inom monopolverksamheter inte finns någon marknad som genom priser värderar saker. En fingervisning kan ges av länder där hela ekonomin är offentlig sektor där exemplen sträcker sig från Östtyskland till Nordkorea.

10.9 procent av befolkningen inom offentlig sektor kan låta lite i ett land med omkring 50% skattetryck. Största delen av skattepengarna går dock inte till att avlöna anställda i statliga verksamheter utan till att betala ut bidrag som sedan spenderas av mottagarna. Mängden personer i offentlig sektor är ändå underskattad. De statliga verksamheterna köper in stora mängder varor och tjänster från den privata sektorn. En dockteaterinriktad värdegrundskonsult med enbart landstingskunder hamnar i privat sektor i den här statistiken.

Pensioner

Pensionärer måste inte nödvändigtvis vara ej självförsörjande. Någon som sparat under sitt yrkesliv för att konsumera under ålderdomen ligger ingen annan till last. Så fungerar dock inte det svenska pensionssystemet. Skatten som togs av dagens pensionärer när de arbetade spenderades omedelbart på konsumtion. Dessutom tog staten lån som också spenderades på konsumtion. I stället för att ha besparingar för att uppfylla åtagandena med pensionsutbetalningar är det offentliga nettoskuldsatt. Dagens pensionsutbetalningar kommer från dagens skattebetalare. Mycket få pensionärer lever i första hand på besparingar.

Förklaringar av kategorierna

Alla siffror gäller för år 2017.

Befolkning

10,065,153 personer. 9,995,153 folkbokförda plus 70,000 asylsökande.

Förvärvsarbetande

4,836,043 personer. Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt minst en timmes arbete per vecka i november månad.

Ej självförsörjande

5,973,162 personer om man lägger ihop alla försörjda kategorier nedan. Ett annat sätt att räkna ut det på är att ta alla förvärvsarbetande minus arbetsmarknadsåtgärder och de med så låga inkomster att de troligen inte är självförsörjande, säg under 100,000 SEK deklarerad årsinkomst. Då blir det 5,965,797 personer.

Offentlig sektor

Officiellt 1,295,100 av de förvärvsarbetande. Justerat med den andel av de förvärvsarbetande som inte är självförsörjande blir det 1,097,814.

Privat sektor

Officiellt 3,540,943 av de förvärvsarbetande. Justerat med den andel av de förvärvsarbetande som inte är självförsörjande blir det 3,001,542.

Kategorier av ej självförsörjande

Sjuk- och aktivitetsersättning

267,413 helårsekvivalenter. Sjukersättning är förtidspension. Aktivitetsersättning är samma sak men som förväntas vara tillfällig.

Sjukpenning

157,948 helårsekvivalenter. Bidrag för sjukfrånvaro från en anställning. De första 14 dagarna, som betalas av arbetsgivaren, är inte medräknade i statistiken.

Arbetslöshetsersättning

69,237 helårsekvivalenter. A-kassa.

Arbetsmarknadsåtgärder

184,367 helårsekvivalenter. Lönebidrag, Anställningsstöd, Särskilt anställningsstöd, Instegsjobb, Extratjänst, Modernt beredskapsjobb, Utvecklingsanställning, med mera. Troligtvis. SCB specificerar inte sin statistik.

Ekonomiskt bistånd

90,056 helårsekvivalenter. Socialbidrag.

Föräldrapenning

152,871 helårsekvivalenter. Bidrag för att vara frånvarande från en anställning för att ta hand om barn.

Graviditetspenning

2,941 helårsekvivalenter. Bidrag för att vara frånvarande från en anställning på grund av graviditet.

Asylsökande

70,000 personer vid årets början.

Pensionärer

2,006,146 personer över 65 år. Vissa går i pension tidigare och andra senare. Förhoppningsvis jämnar det ut sig. Pensionssystemet är också konstruerat så att utbetalningarna justeras efter pensionsålder.

Barn

1,905,251 barn under 16 år.

Studerande

1,066,932 personer över 16 år.

Datakällor

Befolkning efter ålder och kön. År 1860 – 2017

Befolkningen 16+ år (RAMS) efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 2004 – 2016

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken

Sammanräknad förvärvsinkomst 2016 – inkomstklasser

Andel sjukfrånvarande (KS), procent efter kön, sektor och kvartal

Antal anställda efter region, sektor, yrkesgrupper (SSYK 2012), kön och år

Asylsökande

Föräldrapenning

Graviditetspenning

Bidragsförsörjning

Studiedeltagande för befolkningen 16–64 år höstterminen 2017

Försörjningsbördan

Inflationens dolda storlek

Åren 1950 till 2017 ökades penningmängden från 24 miljarder till 3235 miljarder kronor. 2017 fanns det alltså 135 gånger fler kronor än 1950 och om inget annat ändrats skulle priserna ökat till att vara 135 gånger högre nu än 1950.

m3_linPenningmängden ökas så kraftigt att vi behöver logaritmisk skala för att kunna se detaljer i hela tidsintervallet.

m3_logm3_procentPenningmängdsmåttet M3 är enkelt uttryckt summan av alla kontanter och bankkonton och har under lång tid ökats med i genomsnitt 7.5% per år. 7.5% och 135 gånger låter mycket men här följer en snabb rimlighetskoll. Hårklippning är en tjänst som inte ändrats mycket sedan 1950-talet. Tiden en klippning tar är fortfarande densamma och verktygen är också ungefär desamma. 1954 kostade en herrklippning runt 2.90 kr och 400 kr är ett normalt pris idag. Skor, som kan antas ha haft en viss produktivitetsökning, har sedan 1951 ändå ökat uppemot hundra gånger i pris.

Inflationen av penningmängden är inte det enda som påverkar en varas prisutveckling. Produktivitetsutveckling och pengars omsättningshastighet är två andra saker som kan ha stor betydelse. Som synes har dock omsättningen ökat ungefär lika mycket som penningmängden både i närtid och under hela tidsperioden sedan 1950 så i fortsättningen kan vi bortse från den.

m3_txvolProduktivitetsutvecklingen, eller tillväxten, då? Real BNP är ett index över hur mycket som producerats. Man väljer ett basår och räknar antalet tillverkade brödrostar, cyklar, m.m. varje år och multiplicerar med basårets priser. På så sätt får man en siffra på ungefär hur mycket som producerats ett år jämfört med ett annat år. Tillverkades en brödrost första året och två brödrostar andra året blir real BNP helt enkelt 1 respektive 2.brodrost_och_sedlar

Konsumentprisindex (KPI) är ett index över hur samma varor förändras i pris över tid. Produktivitetstillväxt har en sänkande effekt på varornas pris. Så om penningmängden dubblas men tillverkarna av brödrostar kan göra dubbelt så många brödrostar med samma mängd resurser leder det inte till någon ökning av KPI. Priset förblir konstant men skulle halverats utan uppblåsningen av penningmängden.
m3_rbnp_kpiDetta är en stor orsak till att ökningstakten för KPI är långt under inflationstakten för penningmängden. Om vi multiplicerar KPI med ökningen för real BNP bör vi hamna närmare utvecklingen för M3.

rBNPxKPIStaten – som tar fram statistiken – har dock starka incitament att underdriva KPI och överdriva tillväxten. Samtidigt är det ett stort mått av godtycke och mänskliga bedömningar inblandat i att ta fram siffrorna. Så man kan befara att det verkliga förhållandet mellan prisökningar och tillväxt är något annorlunda, men det är ett ämne för ett senare tillfälle.

KPI är till exempel användbart till att indexera pensionsutbetalningar så att de köper en någorlunda konstant absolut levnadsstandard. En sådan pensionär blir dock hela tiden fattigare relativt resten av samhället allt eftersom ekonomin växer och andra blir rikare. I en ekonomi med fast penningmängd som exempelvis en framtida Bitcoin-ekonomi så skulle en sådan KPI-indexerad pension sänkas även nominellt när ekonomin växer.

btcSamma sak gäller förstås löner. Alla löneökningar under 7.5% är lönesänkningar. Löntagarens andel av köpkraften blir då mindre än året innan. Med fast penningmängd skulle den nominella lönesumman, alltså antalet kronor i månaden, behöva sänkas för att uppnå samma resultat.

Lönerna har följt inflationen ganska länge men har på senare år halkat efter till att numera vara mindre än hälften så höga relativt penningmängden jämfört med 1950.

m3_lonAlla räntor under 7.5% är negativa räntor. Varje mängd pengar som ackumulerar ränta på ränta lägre än 7.5% kommer, om pengaskapandet fortsätter i samma takt, med tiden gå mot ett värde av noll brödrostar. Ett vanligt bankkonto med 0% ränta tappar hälften av sin relativa köpkraft på tio år. Tillsammans med 30% skatt på den nominella avkastningen när sådan finns får detta effekten att det blir mycket oattraktivt att spara pengar. Ett vanligt bostadslån med nominell ränta på 1.5% har en reell ränta på -5.6%. Tillsammans med ränteavdrag är detta anledningen till att så många lånar sådana enorma mängder rykande färska pengar.

Datakällor

M3, 1846-2012  (Volym 2, kapitel 7)
M3, 1981-2017
KPI
Löner 1861-1988
Löner 1991-2017

Inflationens dolda storlek

Bygga en väljarbas

Invandrare som arbetar eller driver företag utvisas i mängder på de mest hårresande grunder. Här är ett hundratal fall som hamnat i media, åter från nyhetsaggregatorn bubb.la.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Samtidigt utvisas inte – formellt eller de facto – hundratusentals bidragsförsörjda. Om någon undrar varför fick jag svaret när jag kollade upp valresultatet för området i Bergsjön där jag bodde förr.

val_2014

Bygga en väljarbas

Självständigt Katalonien

Estelada_blava.svgOm en vecka – 1 oktober – är det självständighetsomröstning i Katalonien. Spanska centralmakten utövar ett häpnadsväckande förtryck för att stoppa omröstningen och förhindra folk från att rösta. Rubriker från nyhetsaggregatorn bubb.la:

Katalanska regeringen hävdar Madrids beslut att ta över styre över katalanska polisen oacceptabelt, regionala polischefen har vägrat motta instruktioner från Madrids utsända

Spansk statsåklagare förklarar samtliga polisstyrkor lyda under inrikesministeriet, Kataloniens inrikesminister Joaquim Forn förkastar beslutet och meddelar att de inte kommer överlåta någon kontroll

Spaniens inrikesdepartement chartrar tre färjor i Barcelona och Tarragonas hamnar i syfte att inhysa upp till 6 600 poliser inför Kataloniens självständighetsomröstning

Spaniens konstitutionsdomstol beslutar bötfälla 22 katalanska topptjänstemän upp till 12 000 EUR per dag de fortsätter organisera självständighetsomröstning, runt 40 000 demonstranter samlade i Barcelona i protest mot onsdagens spanska polisrazzior

14 katalanska statstjänstemän frihetsberövade och 40 razzior genomförda under onsdagen samt stor del av Kataloniens ekonomi övertagen av Spanien för att stoppa självständighetsomröstningen, Spaniens premiärminister Rajoy kommenterar att staten tvingats agera

Spanien hotar gripa över 700 borgmästare i Katalonien inför självständighetsomröstningen 1 oktober

Spansk domstol beordrar polisrazzia mot tryckeri och två tidningsredaktioner i Katalonien som del i utredning avseende misstänkt förberedande av olaglig självständighetsomröstning

Katalonien utlyser självständighetsomröstning till 1 oktober, centralmakten i Madrid lovar att stoppa den till varje pris

Kataloniens förra premiärminister står fast vid att det var lagligt att hålla omröstning om självständighet, säger att det är första gången en demokratisk ledare står anklagad för låtit folk rösta

Kataloniens före detta regionspresident Artur Mas åtalad med två medarbetare för att ha iscensatt folkomröstning om secession 2014, rättegång i februari

Katalanska parlamentets talman i domstol efter hon tillåtit debatt om secession, utreds för grov olydnad

Katalanska självständighetsaktivister grips efter de bränt fotografier av spanske kungen Felipe VI

Självständigt Katalonien

Hej igen Göteborg

Nästa tur till Göteborg blir tidigare än planerat på grund av biljettstrul. Jag anländer redan nu på onsdag 5 april och kommer vara där med vissa avbrott fram tills någon gång i augusti. Ser fram emot att träffa alla vänner och släktingar som inte gick att träffa under den förra – alldeles för korta – vistelsen.

Hej igen Göteborg