Försörjningsbördan

tårtdiagramMinst 60 procent av Sveriges befolkning försörjer sig inte själva utan blir försörjda av de övriga. 60 procent är en undre gräns och hur mycket mer det är beror på hur det ser ut i stat och offentlig sektor. Tyvärr är det svårt att mäta.

I privat sektor får man bara betalt om kunden anser det som levereras vara mer värt än betalningen. Personer som jobbar där är därmed i allmänhet värdeskapande och mer än självförsörjande.

Offentlig sektor finansieras med skatterna som de inom privat sektor betalar. Det betyder dock inte att alla inom offentlig sektor automatisk blir ej självförsörjande, även om det i många fall helt klart är så.

En arbetsförmedlare som förmedlar ett jobb om året får lön från andras skatt men producerar ingenting av värde och är därmed försörjd av andra. En bygglovshandläggare på ett kommunalt stadsbyggnadskontor ägnar sig främst åt att förhindra, försvåra, fördyra, försena och förfula byggnation. Denne orsakar på det hela taget stor skada och producerar alltså negativt värde men får ändå också sin lön från andras skatt och är därmed försörjd av andra.

En kommunal sopåkare däremot må ha omotiverat hög lön och arbeta inom en ineffektiv monopolverksamhet men producerar ändå något av värde och är därmed självförsörjande till viss del. Hur stor del är svårt att sätta siffror på eftersom det inom monopolverksamheter inte finns någon marknad som genom priser värderar saker. En fingervisning kan ges av länder där hela ekonomin är offentlig sektor där exemplen sträcker sig från Östtyskland till Nordkorea.

10.9 procent av befolkningen inom offentlig sektor kan låta lite i ett land med omkring 50% skattetryck. Största delen av skattepengarna går dock inte till att avlöna anställda i statliga verksamheter utan till att betala ut bidrag som sedan spenderas av mottagarna. Mängden personer i offentlig sektor är ändå underskattad. De statliga verksamheterna köper in stora mängder varor och tjänster från den privata sektorn. En dockteaterinriktad värdegrundskonsult med enbart landstingskunder hamnar i privat sektor i den här statistiken.

Pensioner

Pensionärer måste inte nödvändigtvis vara ej självförsörjande. Någon som sparat under sitt yrkesliv för att konsumera under ålderdomen ligger ingen annan till last. Så fungerar dock inte det svenska pensionssystemet. Skatten som togs av dagens pensionärer när de arbetade spenderades omedelbart på konsumtion. Dessutom tog staten lån som också spenderades på konsumtion. I stället för att ha besparingar för att uppfylla åtagandena med pensionsutbetalningar är det offentliga nettoskuldsatt. Dagens pensionsutbetalningar kommer från dagens skattebetalare. Mycket få pensionärer lever i första hand på besparingar.

Förklaringar av kategorierna

Alla siffror gäller för år 2017.

Befolkning

10,065,153 personer. 9,995,153 folkbokförda plus 70,000 asylsökande.

Förvärvsarbetande

4,836,043 personer. Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt minst en timmes arbete per vecka i november månad.

Ej självförsörjande

5,973,162 personer om man lägger ihop alla försörjda kategorier nedan. Ett annat sätt att räkna ut det på är att ta alla förvärvsarbetande minus arbetsmarknadsåtgärder och de med så låga inkomster att de troligen inte är självförsörjande, säg under 100,000 SEK deklarerad årsinkomst. Då blir det 5,965,797 personer.

Offentlig sektor

Officiellt 1,295,100 av de förvärvsarbetande. Justerat med den andel av de förvärvsarbetande som inte är självförsörjande blir det 1,097,814.

Privat sektor

Officiellt 3,540,943 av de förvärvsarbetande. Justerat med den andel av de förvärvsarbetande som inte är självförsörjande blir det 3,001,542.

Kategorier av ej självförsörjande

Sjuk- och aktivitetsersättning

267,413 helårsekvivalenter. Sjukersättning är förtidspension. Aktivitetsersättning är samma sak men som förväntas vara tillfällig.

Sjukpenning

157,948 helårsekvivalenter. Bidrag för sjukfrånvaro från en anställning. De första 14 dagarna, som betalas av arbetsgivaren, är inte medräknade i statistiken.

Arbetslöshetsersättning

69,237 helårsekvivalenter. A-kassa.

Arbetsmarknadsåtgärder

184,367 helårsekvivalenter. Lönebidrag, Anställningsstöd, Särskilt anställningsstöd, Instegsjobb, Extratjänst, Modernt beredskapsjobb, Utvecklingsanställning, med mera. Troligtvis. SCB specificerar inte sin statistik.

Ekonomiskt bistånd

90,056 helårsekvivalenter. Socialbidrag.

Föräldrapenning

152,871 helårsekvivalenter. Bidrag för att vara frånvarande från en anställning för att ta hand om barn.

Graviditetspenning

2,941 helårsekvivalenter. Bidrag för att vara frånvarande från en anställning på grund av graviditet.

Asylsökande

70,000 personer vid årets början.

Pensionärer

2,006,146 personer över 65 år. Vissa går i pension tidigare och andra senare. Förhoppningsvis jämnar det ut sig. Pensionssystemet är också konstruerat så att utbetalningarna justeras efter pensionsålder.

Barn

1,905,251 barn under 16 år.

Studerande

1,066,932 personer över 16 år.

Datakällor

Befolkning efter ålder och kön. År 1860 – 2017

Befolkningen 16+ år (RAMS) efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 2004 – 2016

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken

Sammanräknad förvärvsinkomst 2016 – inkomstklasser

Andel sjukfrånvarande (KS), procent efter kön, sektor och kvartal

Antal anställda efter region, sektor, yrkesgrupper (SSYK 2012), kön och år

Asylsökande

Föräldrapenning

Graviditetspenning

Bidragsförsörjning

Studiedeltagande för befolkningen 16–64 år höstterminen 2017

Försörjningsbördan